top of page

5-Day Hebrew Challenge

Public·406 Participants

תודה על אתגר ראשון. לֹלא הכתוביות, לא הבנתי את כל המילים, אבל קיבלתי את האומר. אחר כך, אני צופה בכתוביות. השהיתי את הסרטון והשבתי אותו שוב פעמים רבות. בדקתי גם את המילון עבור כמעט כל המילים שלא הבנתי. זה היה טוב מאוד.

Françoise Cohen
Elsa - Piece of Hebrew

שלום מוריה,

מצויין!

אין צורך להבין הכל- חשוב להבין את הרעיון הכללי!

בהצלחה בהמשך האתגר!

Like

About

Welcome to the group for the participants of the 5-day Hebre...

Participants

bottom of page